admin – Anh Đức Hair & Beauty Salon

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin – Xác nhận lịch cắt tóc cho khách hàng. – Nâng cao chất lượng dịch vụ bằng việc gửi cách chăm sóc tóc, liên lạc giải quyết vấn đề khi […]